Registration

Prayers

Ashaka Trivedi

(862) 258 0064
 mr_trivedi@hotmail.com

Language – Hindi

Bharati Shah

(973) 335 4172
 bshah345@yahoo.com


Rajul Salunia

(973) 462 3193
 rsalunia@yahoo.com


Priyanka Dutt

(973) 224 4279
 priyanka_dm@yahoo.com

Language – Gujarati

Chirag Trivedi

(862) 258 0064
 mr_trivedi@hotmail.com

Culture & Culture Projects

Sudha Vippagunta

(973) 359 1279
 s_vippagunta@yahoo.com


Hetal Selarka

(732) 598 9496
 hetal.selarka@gmail.com


Kavita Desai

(732) 887 5478
 kbdesai04@yahoo.com


Smita Gupta

(862) 485 7244
 mauli_gupta@yahoo.com